Privacyverklaring Medical Dynamics

Deze Privacyverklaring beschrijft je privacyrechten met betrekking tot de gegevens over
jou die wij verwerken, evenals de stappen die we nemen om je privacy te beschermen.

Wat zijn (natuurlijke) persoonsgegevens?
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

 • We verzamelen gegevens van medewerkers en medewerkers van leveranciers en klanten.
 • Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt Medical Dynamics?
 • Medewerkers
 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave;
 • Uw betalingsgegevens zoals bankrekening;
 • Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs; als u wilt mag u uw
 • Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie;
 • Uw BSN-nummer;
 • Van medewerkers gegevens over functioneren en beoordelen.
 • Contactpersonen leveranciers en klanten
 • Persoonlijk E-mailadres

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?
Medewerkers

 • Voeren van salarisadministratie;
 • Voeren van medewerkers administratie;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verwerken van sollicitaties;
 • Verwerken van een klacht over een bedrijf of een reactie op een klacht te
  verwerken;
 • Toezien op het respecteren en naleven van het interne beleid en procedures;
 • Incidenten en klachten onderzoeken en hierop reageren

Contactpersonen

 • Voor communicatie activiteiten

Wat zegt de wet hierover?
In de wet staat dat er een ‘wettelijke grondslag’ moet zijn om gegevens die wij van je hebben te mogen verwerken.
Wanneer je werkt voor Medical Dynamics is het verwerken van persoonsgegevens voor alle genoemde doelen gebaseerd op dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting. Op basis van andere gronden worden alleen de persoonsgegevens verwerkt wanneer daar toestemming voor gegeven is (een andere wettelijke grondslag).

Welke rechten heb je?

 • Het recht op toegang tot, en een afschrift van je persoonsgegevens:
  Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die verwerkt worden. In sommige gevallen kun je ons vragen om je een elektronisch afschrift van je gegevens te sturen.
 • Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens
  Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen
  Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens om een andere reden te bewaren of verwerken, kun je ons vragen te stoppen met de verwerking van je gegevens (of dat beperken) of je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.
 • Recht om bezwaar te maken
  Voor zover de verwerking van je gegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van het Bedrijf (en niet op andere verwerkingsgronden) of te maken heeft met direct marketing, heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door het Bedrijf op basis van je persoonlijke situatie.

Als je gebruik wilt maken van een van je rechten, stuur dan een e-mail
naar info@medicaldynamics.nl. Als je via e-mail contact met ons opneemt om je rechten uit te oefenen, kan het bedrijf je vragen je te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op je verzoek.

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar je woont of werkt of waar je denkt dat er een probleem is ontstaan met betrekking tot je gegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe gaan we met de persoonsgegevens om?
We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om. Alleen medewerkers die het nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Het Bedrijf mag (en in sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht dat te doen afhankelijk van het soort gegevens) je gegevens een aantal jaar bewaren nadat je dienstverband met ons is beëindigd. Over het algemeen bewaren we gegevens over belastingen en je arbeidscontract, financiële gegevens (inclusief payrolling gegevens en gegevens over je salaris, etc.) 7 jaar, en overige persoonsgegevens 2 jaar. We bewaren gevoelige persoonsgegevens niet langer dan in redelijkheid nodig is.
Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan derden?
De gegevens van medewerkers worden gedeeld met pensioenverstrekker, verzekeringsverstrekker en de arbodienst.
Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Privacyverklaring?
Deze zullen voor intern gebruik toegevoegd worden in het huisregelement.
De voorwaarden van deze Verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen in deze Verklaring publiceren door passende kennisgevingen daarvan op onze Website of door contact met je op te nemen via andere communicatiekanalen.
Deze privacyverklaring is terug te vinden op de website van Medical Dynamics: www.medicaldynamics.nl.

Medical Dynamics

Wijde Wade 1a
3439 NP Nieuwegein The Netherlands
T +31 (0)302851105
F +31 (0)302851106

info@medicaldynamics.nl